Luister terug


"Volgens Gods gericht hangen wij, ja hangt de gehele wereld aan een kruis, hetzij ter rechter, hetzij ter linkerzijde van de Heere Jezus en Hij Zelf, als het Lam Gods hangt in het midden. Want er is hier geen onderscheid, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (..) Wij hangen daar, als het ware doorboord aan handen en voeten, door de beet van de helse slang onbekwaam om onszelf te redden of weer tot God te komen van Wie wij afgevallen zijn." 

H.F. Kohlbrugge


"Aan de moordenaar kunnen wij zien, wat Zijn wil is. Hij beschouwt het als een eer, verloren en verdoemenswaardige zondaren te redden. Hij zal zich degenen niet schamen voor Zijn Vader en Zijn heilige engelen, die Hem beleden, Hem aangeroepen hebben in de tegenwoordigheid van alle mensen en alle duivelen, als de enige Redder van hun zielen!"

H.F. Kohlbrugge


"Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden" (1 Kor. 2: 14)


"Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben" (Hebr. 4: 2)