Degene die u het meest de waarheid vertelt is uw beste vriend. Het eerste wat ik u moet vertellen is wat wij allen van nature zijn...Wij zijn geestelijk dood! Dood is een sterke uitdrukking, maar hij is niet door mij bedacht. Ik heb het woord niet gekozen. Het is de Heilige Geest die het Paulus leerde schrijven aan de Efeziërs: "En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart." De Heere Jezus gebruikt dezelfde uitdrukking in de gelijkenis van de verloren Zoon: ""Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden" (Lukas 15:24, 32).

J.C. Ryle, Het hart van het christelijk geloof.

Nademaal de zondaar noodzakelijk eerst vernederd moet worden, voordat hij verhoogd kan worden, eerst van zijn eigen werken moet leren afzien, zal Christus hem dierbaar worden, omdat hij eerst gewond en daarna genezen, ja zelfs gedood en dan levend gemaakt wordt. (..) Johannes roept de bekommerden en boetvaardigen zondaren toe: "Ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!," en wijst hen daarheen.

G.D. Krummacher, Leerredenen

Dit woord 'komen' moet geestelijk en niet vleselijk worden opgevat. Veel mensen kwamen immers tot Hem op vleselijke of lichamelijke wijze, zonder dat zij een zaligmakende zegen van Hem ontvingen. (..) Het komen waarop de tekst doelt, moet namelijk opgevat worden als het geestelijk komen tot Hem, ja, als het uitgaan van het hart naar Hem. Ik bedoel daarmee, dat het hart tot Hem moet uitgaan, gedrongen door een diep besef van de volstrekte behoefte die een mens heeft om door Hem gerechtvaardigd en behouden te worden.

 John Bunyan, Komen tot Jezus Christus.