Lam Gods

Ds. I. Kievit

"Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwordende, zeide tot hem: Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en zie de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is mijn Zoon, mijn Geliefde, in denwelke Ik mijn welbehagen heb." Mattheus. 3: 13-17.

Het schrifgedeelte, dat wij met elkander wensen te onderzoeken spreekt ons van de Doop van de Heere Jezus en de omstandigheden waaronder die Doop geschiedde.

Geef Heere, dat ik geen eigenwijs kind mag zijn, maar wel een eenkennig kind, dat U naloopt en lastig valt bij dage en bij nachte om gelovig te verkeren voor Uw aangezicht: