Grote dingen heeft Hij aan mij gedaan

 Uit het leven van ds. H.A. Leenmans (1887-1960)

Henk Leenmans werd geboren in de hervormde pastorie van Staphorst op zondag 20 maart 1887. Na een voorspoedige schoolloopbaan op het gymnasium ging hij theologie studeren in Utrecht. Zijn eerste gemeente was Schoonebeek. Daar kwam hij in 1914 (Eerste Wereldoorlog). Deze gemeente had geen gereformeerde, maar ethische signatuur. (...)

Van een oom kreeg Henk het boek van Thomas Boston 'De Viervoudige Staat.' De Heere gebruikte het lezen van dit boek tot zijn bekering. Ook de geschriften van Ambrosius, Calvijn, Luther en Van Lodensteijn gaven hem geestelijk onderwijs. Vanzelfsprekend veranderde door deze hartvernieuwende gebeurtenis ook de inhoud van zijn preken. Die werden schriftuurlijk-bevindelijk en recht op de man af. En dat was te horen. Om die reden beriep hem de hervormde gemeente van Oudermirdum. Hier kwam hij in 1916 en één ouderling mocht voor hem een geestelijke leidsman zijn. Vervolgens stond hij in Bodegraven (1920) en Delft (1924), waar ds. P. Zandt hem hartelijk welkom heette. (...) Zijn laatste gemeente was Bleskensgraaf (1949) Op 1 mei 1952 ging hij hier met emeritaat en verhuisde naar Driebergen, waar hij pastoraal werk deed in een evangelisatie. De laatste levensjaren bracht hij in Utrecht door, waar hij op zaterdag 27 februari 1960 overleed. Op zijn grafsteen staat vermeld: 'Grote dingen heeft Hij aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is Zijn Naam.' Ds. Leenmans was medewerker aan de Prekenserie 'Genade voor genade.' Van hem zijn verschillende prekenboeken uitgeven, waaronder: 'Het heil is des Heeren.'


"Alleen Jezus is Redder. Bent u een Gallio? Zegt u die boodschap niets? Bent u een Herodus die gaarne hoort preken, veel dingen doet, maar toch Jezus verwerpt? Bent u een Demas die een tijd met de kerk meeloopt en dan weer de wereld liefheeft? Bent u een Felix die zegt: "Voor ditmaal ga heen. Als ik meer tijd heb, laat ik u wel roepen?" Bent u een Bileam die wel met Gods volk wil sterven, maar toch het loon der ongerechtigheid meer waard acht. Bent u een schriftgeleerde met veel verstandelijke kennis, maar die toch een vijand is van de levende Christus? Er is maar één weg tot de kennis van de zaligheid in Christus. Het is de gang van de rechterstoel tot de genadestoel. Daar is in Jezus de zaligheid te vinden. De zonde is de bron van alle tijdelijke en geestelijke ellende. Haast u om uws levens wil en laat u zaligen."

Bron: Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk, 26 september 2019  jaargang 16 nr. 5


"Luther zong, al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in ons hart, wij nog verloren zijn. De grote daden Gods, in de kerstnacht verheerlijkt, moeten dan ook in ons hart liggen verklaard. Maria heft de lofzang aan: Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is en heilig is Zijn Naam. Grote dingen! Zullen wij ooit de grote dingen leren kennen, waarvan Maria zingt, zo zullen wij in de arme berooide Maria ons beeld moeten leren zien.

Ook wij zijn van zeer hoge afkomst. De apostel Paulus preekte op de Areopagus, dat wij zijn van Gods geslacht. In het dragen van het beeld Gods, in het genieten van de gunst en gemeenschap Gods was de mens met meer eer en heerlijkheid gekroond dan ooit Salomo in al zijn aardse glorie. Maar ach, gelijk bij Maria, is eveneens bij ons een grote ontluistering geworden. De kroon is van ons hoofd gevallen. Met alle ernst en nadruk dient allereerst de vraag gedaan te worden: Zijn wij erachter gekomen dat wij allen derven de heerlijkheid Gods? Is dit ons alles schuld geworden? In Bethlehems stal is armoede. Daar wilde de Heere Jezus geboren worden, aldaar arm worden om armen rijk te maken voor tijd en eeuwigheid. Armen wordt het Evangelie verkondigd.

Vreest u om te komen? Zoekt u sterkte in Gods Woord. Ziet u op uzelf, er is geen verwachting, maar het kerstevangelie ontsluit de deur van hoop. Het Kindeke is geboren in een stal, in een kribbe neergelegd. Een stal, een krib, alle schoonheid en heerlijkheid ontbreekt. Daar wilde de Heere Jezus geboren worden. Is dit geen aanbiddelijke weg? In zulk hart dat als een beestenstal is (Calvijn), wil Hij zich openbaren in Zijn genade en gunst, daarin wil Hij wonen."


Uit: Ds. H.A. Leenmans: 'De grote onbekende en hoe Hij zich openbaart'.